Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2006-06-21

Vilseleder om Evolutionen

I en notis daterad den 18 april i tidskriften Folkvett beskylldes jag för att vilseleda om evolutionen. Det var neurobiologen Dan Larhammar vid Uppsala universitet, som lanserade tesen och han menade att stöd för den fanns i min motion om Skolundervisning i ursprungsfrågor. Visserligen hade jag inte räknat med ryggdunk från Larhammar, eftersom han gjort sig känd för att vara en missionerande ateist. Han använder dessutom sin vetenskapliga plattform för sin tämligen oblyga mission. Eftersom jag ansåg att han skrev direkt vilseledande om min motion bad jag också om att få ett svar infört i Folkvett. Detta besvarades positivt, men av någon anledning sköt red. på publiceringen av mitt svar, vilket motiverar att jag lägger ut mitt ursprungliga svar här i min blogg. Det redigerades, kortades ned och ska publiceras i höst.

Vilseledande notis i Folkvett
Dan Larhammar (DL) skrev till mig den 25 mars och berättade att han "av en händelse" fått se min motion från i höstas "om att evolutionen ska handhas av filosofiämnet." DL ville veta var i Ernst Mayrs bok The Growth of Biological Thought (Cambridge, 1982) det står om skiftet av Weltanschauung" så som jag nämnde i motionen. Det som särskilt intresserade DL var följande mening i motionen: "Fossil, fakta om variation och arv och existensen av en naturlig hierarki av organismer kan enligt Mayr enbart fungera som bevis efter att någon postulerat att evolutionen har ägt rum." Jag svarade DL var det stod och berättade att läsare vanligtvis finner "sådan klarsyn lite längre in i böcker som dessa." Eftersom jag anade att DL skulle skriva om min motion frågade jag efter några veckor om det, och nu har jag läst att jag "vilseleder om evolutionen", "undviker att berätta", "ignorerar" vad filosofiämnet redan innehåller, "selekterar föråldrade citat" och vilseder med min "anakronistiska historieskrivning" och "kvasifilosofiska jargong." Anklagelser likt dessa borde kunna ge mig lite extra utrymme i Folkvett, för att bringa reda och vett och därmed åtgärda åtminstone några missförstånd från DL:s sida.

Uppenbarligen får jag inte skriva i en riksdagsmotion om bl a den engelske biologiprofessorn Gerald A. Kerkuts uppfattning, redovisad i boken Implications of Evolution från 1960, att evolutionsläran hade stelnat till en dogm, utan att samtidigt berätta att han, som DL skriver, var positiv till evolutionen som tillfredsställande förklaring "till vissa observationer." Vidare måste jag berätta att den genetiska koden upptäcktes några år senare, vilket enligt DL "reder ut Kerkuts alla evolutionära frågor". Förvisso har det hänt även en del efter 1968 av relevans inom modern evolutionsbiologi, men av någon anledning kräver inte DL att jag även ska berätta det i min motion. DL gillar heller att jag skriver om motsättningar mellan olika skolbildningar, men han nämner inte vilken författare och bok jag där refererar. Månne han då hade skrivit att jag borde berätta i vilken utsträckning även David L. Hull tror på evolutionsläran och vad som hänt efter att hans bok Science as a Process kom ut 1988? Vad gäller Ernst Mayr så skrev han bokstavligen på sidan 310 i sitt redan refererade arbete följande:
The greatest obstacle to the establishment of the theory of evolution was the fact that evolution cannot be observed directly like the phenomena of physics, such as a falling stone or boiling water or any other process that takes place in seconds, minutes, or hours during which ongoing changes can be carefully recorded. Fossils, facts of variation and of inheritance, and the existence of a natural hierarchy of organisms can serve as evidence only after someone has postulated the occurrence of evolution. However, the consecutive Weltanschauungen prevailing from the Greeks to the eighteenth century were incompatible with evolutionary thinking, or at least inimical to it. An indispensable prerequisite for the proposal of a theory of evolution, was therefore, an erosion of the world view prevailing in the western world prior to the adaption of evolutionary thinking.
Möjligtvis kommer jag i en liten kommentar även till detta inlägg anklagas för att undvika att citera mer eller att undanhålla läsare att Mayr minsann stod för evolutionsläran etc., men det skulle nog bli lite väl banalt även för Larhammar.
Jag läste Kerkut på 80-talet av vetenskapshistoriska och vetenskapsteoretiska skäl. Av samma skäl läste jag då - och senare - Hull, Popper, Bowler, Green, Mayr, Gould och många många andra samt naturligtvis Darwin och många samtida till honom. Larhammar verkar emellertid inte ha förstått att vetenskapshistoriker läser ofta just äldre litteratur, för att bland annat kunna följa hur vetenskaplig verksamhet äger rum över tid. Aktuell facklitteratur läser jag gärna, men skriver inte om den, eftersom det inte ligger inom mitt fackområde och även den ska behandlas och utsättas för kritik och prövning inom sina respektive fackområden. Naturligtvis kommer den att hanteras och ofta delvis malas ned efter tidigare mönster. Det ligger i vetenskapens natur.
Att sedan en del forskare likt Larhammar visar en något överkänslig sida och tycks inta ett slags scientistisk inställning till just sin egen samtids forskning är just det mänskliga fenomen, som intresserar mig och som jag vill ska lyftas fram genom an fokusering på ursprungsfrågorna även i filosofiämnet. Det är i detta avseende Kerkut och de andra är intressanta och DL:s notis i Folkvett den 18 april i år, bekräftar just det jag är ute efter. De avslöjar mer av grundläggande filosofi än de förmodligen anar. De bekräftar min argumentering varför ursprungsfrågorna behover koncentrerars inom filosofin. Självklart ska evolutionsteorin, som en vetenskaplig teori, finnas kvar även inom biologin, om inte annat så av det skälet att en majoritet av nu aktiva biologer står för den. Men detta har inte nödvändigtvis med sanningsfrågan att göra. För, som Mats Björklund påpekar på sidan 15 i Evolutionsbiologi (Lund, 2005) försöker ingen evolutionsbiolog "bevisa att något är sant, vilket är något som ankommer på matematiken, men inte är möjligt i evolutionsbiologi." Låt mig dock för att inte vilseleda någon läsare påpeka att författaren förhåller sig positiv till den moderna evolutionsläran.

Kanskle förklaras Larhammars heta reaktion och hans tillmäle att jag skulle vara en "kreationist", vilket knappast är ämnat att stärka min ställning bland Folkvetts läsare, av följande teser.
- Modern evolutionsteori (ET) är förenlig i någon form med teism och kristendom.
- En falsifiering av ET, oavsett form, uppfattas av många som oförenlig med ateism.
Dessa teser skulle kunna förklara varför det i vårt samhälle och för en del forskare är så känsligt att ens ifrågasätta väsentliga delar av evolutionsteorin. Att filosofiska materialister och ateister som Dan Larhammar tar sådan kritik så emotionellt, avslöjar en i sammanhanget bekymmersam dogmatism och intolerans. Förmodligen är åtminstone en bidragande orsak att just deras livskåskådning står på spel.

2006-06-01

Göteborg och Stockholm

Nog finns det en gammal rivalitet mellan Göteborg och Stockholm. I huvudstaden finns kungahuset, statsmakterna och fortfarande de flesta myndigheterna. Då vill också andra vara där. Det är fullt logiskt. Göteborg har fått klara sig själv. Här har företrädare för de stora handelshusen, rederierna och industrierna tagit ledning i att bygga samhället och dess framtid. Stora privata donationer och initiativ ligger bakom mycket, som sedan staden förvaltat och byggt vidare på. Det räcker med att nämna Sahlgrenska, Chalmers, Calanderska, Ekmanska, Röhsska etc. När det gäller universitet och högskola har det varit på samma sätt. För att på senare tid skapa rättvisa mellan högskolor över landet har det skapats jämförbara fördelningssystem. Men på senare tid har detta system förbigåtts och olika slags statliga bidragsinnovationer har kommit till, som av någon märklig anledning tycks gynna högskolebildningar i hufvudstaden. Visst, finns där mätbara skäl vad gäller "performance" och andra relevanta skäl, så är det inte så mycket att säga. Men om det tillkommer nya statliga utgiftsposter för sådant som hos andra kräver långsiktig planering, och som dessutom ser ut att permanentas, då är det rimligt att få sakliga svar från ansvarig mininster. Skrev om detta häromdagen i Göteborgsposten under rubriken Så missgynnas konstskolorna i Göteborg.