Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2006-05-01

Deklarationsdags

Tisdagen den 2 maj ska hela svenska folket ha deklarerat sina inkomster för året som gått. Numera är hanteringen synnerligen effektiv. Nästan 2 miljoner har redan gjort det via mobilen eller Internet. De har accepterat Skatteverkets förtryckta privatekonomiska uppgifter med en enkel signatur. Andra yrkar på avdrag, resor till och från arbetet, uthyrning av delar av bostaden och allt möjligt som avgör vilken extra skatt man blir skyldig staten eller eventuellt får tillbaka i augusti. Idérikedomen är stor, inte minst bland politiker, och reglerna är snåriga. På en del håll försöker man göra deklarationsdagen till något slags folkfest. Dagen efter 1:a Maj, då hela kalaset ska betalas. Skatteverkets kontor har extra öppettider för inlämning av deklarationer. Deklarationsbilagor trycks upp för tidningarna. En del lämnar nog in sina deklarationer med en klump i halsen, andra med dåligt samvete, åter andra utan något dåligt samvete alls.Är det då rätt att tvinga medborgare att betala skatt? Vem har rätt att ta ut skatt? Vad motiverar skatter? Finns det någon moralisk grund för beskattning? Finns det gränser för beskattning? Kan skatter rent av bli oetiska? Frågorna är många och de måste ställas och besvaras. Kan inte politiska partier ge tydliga och försvarbara skäl för sin principiella syn på skatter saknas moralisk legitimitet för deras politik. Under många skattepolitiska debatter i och utanför Sveriges riksdag har jag erfarit att för svensk socialdemokrati handlar moral och skatter bara om skatteundandragande och skattefusk. De har svårt att ta till sig att även skattetryck och skattelagstiftning kan vara oetisk och sakna moralisk legitimitet.Alla skatter är ju egentligen allvarliga intrång och har mer eller mindre skadliga effekter på ekonomin överlag. För kristdemokraterna måste emellertid målet med skatt vara något övergripande gott för alla samhällsmedborgare och för hela samhället. Låt oss kalla det för det gemensamma bästa. För att skapa ett gott samhälle för alla behövs gemensam finansiering till gemensamma behov. Till detta kommer principer om förvaltarskap, solidaritet och om att värna miljön, men även om respekt för etiska värden, rättigheter och skatterättsliga principer. Men ett gott mål legitimerar inte vilka skatter som helst, inte vilka skattekonstruktioner som helst och inte vilka skattenivåer som helst. Skatter och skattenivåer som medverkar till det övergripande målet och som harmonierar med värden, rättigheter och skatterättsliga principer är legitima och kan kallas för goda. Skatter och skattenivåer som däremot motverkar dessa är illegitima och kan med rätta kallas för onda. Skatterna får helt enkelt inte inverka på människors grundläggande fri- och rättigheter. I ett högskatteland som Sverige finns det tyvärr ett flertal exempel på hur skatter inte bara påverkar utan kränker människor.Det mest flagranta exemplet på en skatt som kränker enskilda människors fri- och rättigheter är fastighetsskatten. Den sista punkten på blanketten för inkomstdeklaration rensar på ett förödande sätt ut pensionärer, låg- och medelinkomsttagare i våra storstäder och från våra skärgårdsområden genom löpande fastighetstaxeringar som pressar upp beskattningen. Den betraktas som en inkomst på en kapitalplacering, men någon årlig inkomst i reda pengar på ett hus man äger kommer inte, såvitt man inte hyr ut det. En fiktiv intäkt kan bara beskattas med en fiktiv skatt. Det är kristdemokraternas åsikt. Den välfärd som hela samhället får genom dessa skatteintäkter kan på intet sätt uppväga den kränkning av äganderätten, som de varit med om, som tvingats flytta från sina hem. Mitt parti vill som enda parti avskaffa den statliga fastighetsskatten omedelbart. Varför? För att den är orättfärdig och därmed ond.En skatt som mer kommer smygande är inkomstskatten. Numera anser vänstermajoriteten i Riksdagen att alla som tjänar mer än 27 000 kronor i månaden är höginkomsttagare och ska betala 51-52 procent i inkomstskatt på löneförhöjningar. Det innebär i klartext att var fjärde sjuksköterska och var femte grundskollärare betalar mer än hälften av den sist intjänade hundralappen i skatt. Oavsett om det går någon nöd på den som tjänar sådana inkomster, måste ett skattesystem belöna hårt arbete och utbildning. Ska man då inte få behålla hälften av sin inkomst?Likaså måste man ifrågasätta de skattekilar som finns för företagandet. Svartarbete är inte försvarbart och ska förstås beivras. Men vi måste också fråga oss om det omfattande svartarbetet inte har en koppling till den stora ekonomiska skillnad som idag finns mellan hederligt arbete/företagande och ett ohederligt. En annan skatt som är direkt skadlig är förmögenhetsskatten. Det är ännu en fastighetsskatt för många. Den drabbar inte de förmögna, som lätt kan planera bort den. Den bygger på fiktiva värden och fiktiva intäkter. Den är dessutom skadlig för svensk ekonomi, eftersom den driver kapital ur landet och omöjliggör investeringar med lägre avkastning än ca. 4%. Denna skatt är ond och motiveras bara av gammaldags symbolpolitik.Nej, det måste finnas en väg fram mot ett skattefinanseriat välfärdssamhälle som inte kränker människors grundläggande rättigheter. Rätten till det egna hemmet och rätten till en större del av sin arbetsinkomst än den som betalas i skatt. Vi kristdemokrater tror att den vägen nås genom en etisk och principiell hållfasthet i skattefrågor i Sveriges riksdag och regering.Till hjälp har vi en rad hävdvunna skatterättsliga principer till exempel 1. skatt efter bärkraft, dvs. skatt måste ta hänsyn till förmågan att betala, 2. likviditetsprincipen, dvs. skatt tas ut först när man har pengar i handen att beskatta, 3. neutralitetsprincipen, dvs. skatten ska vara neutral till olika handlingsalternativ, och 4. likformighetsprincipen, dvs. en skatt ska så långt möjligt vara likadan och rättvis över hela landet. Dessa har nog en gång i tiden varit vägledande även för socialdemokraterna. Men numera har den socialdemokratiska regeringen helt fastnat i ett statsfinansiellt perspektiv. Det är statsnyttan och statskassan som räknas. Denna fiskala utilitarism är cynisk. Målet har blivit att behålla makten, vilket också bevisas av fenomenet med valbudget. Medborgarna har reducerats till skattesubjekt och bidragsmottagare, som i genomsnitt hävdas inte betala alltför mycket skatt. Egna väljargrupper identifieras och ges bidrag, begränsningsregler eller andra nedsättningar. Regeringen låter ändamålen helga medlen, och låter enskilda skattebetalare fara illa genom just de skatter, som ska bidra till allas välfärd. Men så kan man inte driva landets skattepolitik. Skatter ska vara moraliskt legitma och både uppfattas och vara rimliga och rättvisa av medborgarna. Om så inte är fallet, undergrävs dessutom medborgarnas skattemoral och därmed den gemensamma välfärden. Så är det nu, och så kan vi inte ha det. Skatter behövs men skattelagstiftningen måste styras av en sund etik. Vi har som medborgare en moralisk skyldighet att betala skatt. Men vi har också rätt att förvänta oss en etiskt godtagbar skattelagstfitning från Riksdag och regering. Skatter är goda när de som medel överensstämmer med mänskliga rättigheter och skatterättsliga principer och målet är det gemensamma bästa. När motsatsen gäller, är skatterna onda. Sverige behöver en riksdagsmajoritet och en regering som med skatter verkar för det gemensamma bästa och samtidigt respekterar alla medborgares mänskliga rättigheter. Sverige behöver en ny skattepolitik, och för det behövs det en ny regering.

3 Comments:

Blogger Anders Lundblad said...

Ja, vi behöver principer och politiker som vägleds av principer. Men vi behöver också politiker med den retoriska förmågan att göra dessa principer enkla och gripbara. Likviditetsprincipen är t.ex. något "alla" instinktivt sympatiserar med. Formulera den slagkraftigt och driv den!

För övrigt tror jag att en orsak till att fastighetsskatten är så avskydd är att den är synlig. Om vi fick en räkning på inkomstskatten att betala den sista i månaden blev det lättare att argumentera för ett lägre skattetryck. Idag är det mycket enklare att sälja ett budskap om höjda barnbidrag än ett budskap om sänkt skatt - även om utfallet i kronor blir det samma.

10:38 em  
Blogger Stephan Alm said...

Kristdemokraterna använder överdrivet starka ord i sitt kampanjande rörande fastighetsskatten. För en tid sedan menade en kristdemokratisk riksdagsledamot att fastighetsskatten är en ”ond skatt”. Kristdemokraterna menar att fastighetsskattens konstruktion får ”orättfärdiga konsekvenser” för många. Det kan nog ligga något i det, men man kan undra inte kristdemokraterna själva är i färd med att skapa orättfärdiga konsekvenser när man önskar skärpa reavinstbeskattningen för att finansiera borttagande av fastighetsskatten. De som i decennier betalat hög fastighetsskatt, kan med kd:s upplägg nu vid försäljning dessutom behöva betala en höjd reavinstskatt.

Talet om "orättfärdiga konsekvenser", när det kommer från kd i valrörelsen, kanske borde inriktas på annat än fastighetsskattefrågan.

Kd:s partiledare Göran Hägglund uppger återkommande i valrörelsen att hans mest använda svordom är ”fastighetsskatten” , vilket, trots att det år fråga om ett slags skämt, nog ger en bild av moralisk indignation och upprördhet som är missriktad och felprioriterad.


Kd:s partiledare Göran Hägglund har nyligen bekantgjort att avgiften kan komma att bli något högre än tidigare uppgivna 2800 kr. Hur han kan veta det, eller räkna med det, är en gåta med hänsyn till tidigare budskap från kd:s ledamot i riksdagens skatteutskott Per Landgren att avgiften kan vara differentierad (dvs olika för olika fastighetsägare) och om att det skall ligga under det kommunala självstyret att bestämma avgiften enligt kostnaderna för den kommunala servicen. Vill kd ha en koppling mellan avgifter för fastigheter och vissa generella kostnader hänförliga till fastigheterna bör man låta sig nöja med den lagreglering som finns rörande väg- och villsamfällighetsföreningar (eller med att införa en kommunal fastighetsskatt). Lagstiftningen om väg- och samfällighetsföreningar har tillkommit för att möjliggöra att fastighetsägare belastas sådana kostnader. (För övrigt medför lagstiftningen om väg- och samfällighetsföreningar en komplikation vid införande av den kommunala avgift som kd föreslår).

Det framstår som felaktigt och torftigt när företrädare för kd framhåller allianspartiernas uppgörelse om "slopande" av fastighetsskatten som en stor framgång för partiet. För att komma från ett parti som önskar sig ett hederligare Sverige är kristdemokraternas återkommande torgförande av förslaget om ”fastighetsavgift”, som egentligen är en skatt, anmärkningsvärt. Det borde uppröra de övriga allianspartierna att kristdemokraterna rört till det och lotsat in dem i acceptans av kd:s förslag

Den avgift kd föreslår är alltså rätteligen en skatt, vilket i en ledare i tidningen Expressen 20/4 uttrycktes på följande vis: ”kristdemokraterna …använder sig av förskönande mäklarspråk. Den statliga fastighetsskatten ska visserligen slopas, men ersättas av en obligatorisk kommunal fastighetsavgift. Alltså en kommunal fastighetsskatt."

När kristdemokraternas Göran Hägglund i en Eko-intervju 17/8 uppger angående fastighetsskattefrågan att ”nu har vi hamnat i någon galen diskussion där vi har fastnat i finansieringsdelen”, slår det tillbaka mot honom själv. Det är kd:s samtidiga tal om slopande av fastighetsskatten och införande av en generell kommunal fastighetsavgift som är galet.

10:32 em  
Blogger Stephan Alm said...

Läs vidare om kd och fastighetsskatten; min artikel

"Förvirrad kristdemokratisk retorik om fastighetsskatten"
här: http://www.gotlandsallehanda.se/GEN_Sok.asp?ArticleID=1157706&ArticleOutputTemplateID=63&mode=SEARCH&BoolFlag=AND&PubDate=1900-01-01&FreeText=fastighetsskatt&Category=

10:46 em  

Skicka en kommentar

<< Home