Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2005-09-26

Regeringen devalverar civilingenjörsutbildningen!

Med regeringens propositionen "Ny värld - ny högskola" devalveras Sveriges civilingenjörsutbildning. Det säger Kristdemokraternas riksdagsledamot från Göteborg, Per Landgren i en kommentar till sin motion om civilingenjörsutbildningen som han idag lämnar in till Riksdagen.

- Målet med lagförslaget är att stärka Sveriges position som ledande kunskapsnation. Men förslagen är en ren devalvering internationellt sett för de avancerade tekniska yrkesutbildningarna civilingenjör och arkitekt.

Med nuvarande förslag på 4.5 år blir utbildningarna kortare och otydligare än motsvarande utbildningar i övriga Europa, säger Per Landgren i en kommentar till sin motion.

- Inom ramen för Bolognaprocessen sker en omformning av utbildningssystemen i Europa. I enlighet med den föreslår därför regeringen att Sverige får en ny masterexamen som kan ges efter 3+2 års högskolestudier. Men detta ska av okänd anledning inte gälla civilingenjörs- och arkitektutbildningarna. Här ska man behålla nuvarande konstruktion.

- Vi måste bibehålla det starka svenska varumärken som arkitekt och civilingenjör och samtidigt värna deras internationella gångbarhet. Därför måste de svenska utbildningarna förlängas från 4,5 till fem år. Det är en självklar konsekvens av Bolognaprocessen.


- Regeringens enda argument för att Sverige skall ha Europas kortaste civilingenjörs- och arkitektutbildningar är att en "förlängning av utbildningarna har resursmässiga konsekvenser och fördröjer studenternas inträde på arbetsmarknaden". Detta är ett kortsiktigt och ansvarslöst sätt att hantera svensk framtid! Vi måste värna våra tekniska yrkesexamina. Nu kommer den svenska civilingenjörsexamen att devavlveras och uppfattas som en "lillebror" till en svensk masterexamen, avslutar Landgren.

2005-09-20

Statsbudgeten, mutor med lånade pengar!

Läget har under hela året varit mycket bekymmersamt för regeringen. Opinionssiffrorna har varit låga. Flera skandaler om alltifrån ”köttberg” och ringholmska telefonintervjuer till en yrvaken och klumpig hantering av Tsunamikatastrofen har tärt på regeringens trovärdighet och väckt allmän förargelse. Maktkoncentrationen kring statsministerns och hans egensinniga och buffliga maktutövning har också fått många även inom de egna leden att tröttna. Göran Johansson är ett av många exempel. Han fick inte ens framföra sina väl underbyggda argument för att bevara Amf4 på Kärringberget.

Den svenska välfärden har dessutom kontinuerligt försvagats under den senaste tioårsperioden. Sverige har halkat efter i ekonomisk utveckling relativt andra jämförbara länder. Hade vi bara haft samma tillväxt som Finland från 1994 skulle vår BNP varit 160 miljarder kronor större och skatteintäkterna över 75 miljarder mer. Den totala arbetslösheten beräknas gå från 5,9 % till 4,8 % under nästa år, men samtidigt ökar de arbetsmarknadspolitiska programmen från 2,7 % till 3,6 %, vilket ger en total arbetslöshet under 2006 på 8,4 %. Till detta bör dock räknas även de sjukskrivna, de förtidspensionerade och de latent arbetssökande, som gömts undan inom även den högre utbildningen. Då får vi den rätta siffran med alla i arbetsför ålder, som står utanför arbetsmarknaden, cirka 1.5 miljoner människor. Det är Perssons resultat så här långt. Under de senaste tio åren med socialdemokratiskt styre har antalet vårdplatser inom sjukvården minskat med 40 %, vilket är långt mer än vad den medicinska utvecklingen motiverar. Sveriges 2,4 vårdplatser per tusen invånare skulle kunna jämföras med Luxemburg, som har 6,7 vårdplatser per tusen invånare. Den svenska skolan är enligt OECD bland de stökigaste i världen. Andelen behöriga elever till gymnasieskolan minskar. Barngrupperna ökar på dagis och familjedaghemmen är på väg att utrotas i de vänsterstyrda kommunerna. Antalet företagare har under samma period minskat med 20 000. Vi vet om de här problemen, men regeringen gör allt för att skyla över.

Samtidigt finns det ett år före valet en mer enad opposition än någonsin. Genom Allians för Sverige finns ett samlat och väl fungerande regeringsalternativ med en nyligen utmejslad ekonomisk plattform.

Vad gör då regeringen inför dessa utmaningar? Ja, när finansminister Per Nuder presenterade statsbudgeten för 2006 i riksdagen blåste han upp läget för den svenska ekonomin. Borta var socialdemokratins misslyckande under de senaste 10 åren att få bukt med arbetslösheten och borta var globaliseringens allvarliga och ofrånkomliga utmaningar. Sveriges tillväxt förklarades vara högre än genomsnittet i EU. Inget nämndes om hur ojämnt det är i EU och hur svårt Frankrike, Tyskland och Italien har det med sina sjuka ekonomier, vilket naturligtvis sänker snittet. Nej, Sveriges BNP förklarades ha stigit, men inget nämndes om hur jobben flyttar utomlands och hur staten ska skapa goda förutsättningar för industriproduktion och därmed för välfärd i Sverige. Nu skulle det svenska folket mutas med budgetlöften. Snart sett alla områden skulle förbättras och pengarna flödade inför valåret. Alltifrån barnbidrag och flerbarnstillägg till ersättningen från föräldraförsäkringen skulle höjas. Kommunsektorn skulle få nästan 8 miljarder mer i bidrag än 2005. 13 000 praktikplatser och 3000 lärlingsplatser skulle skapas. 20 000 plusjobb skulle till för att höja kvaliteten i den offentliga sektorn. 17 500 nya högskoleplatser skulle skapas, och mycket mycket mer

Problemet är bara att den socialdemokratiska regeringen kommer att låna till sina reformer under valåret. Detta måste lysa med eldskrift över finansministerns huvud att han spenderar lånade pengar. Det svenska folket ska alltså mutas med lånade pengar, som kommande generationer får betala. Vad Nuder inte berättade för svenska folket är att statsskulden beräknas öka från år 2004 med över 100 miljarder. Från ca 1 210 miljarder till 1 310 miljarder år 2008. Noga räknat är det 103 miljarder i statsskuldsökning. Kostnaderna för statsskulden kommer då naturligtvis också att öka och ökningen beräknas från ca 35 miljarder årligen 2005 till ca 51 miljarder årligen 2008. Vad hade inte de pengarna kunnat användas till? Regeringen lånar till sina reformer inför valåret. Är det en ansvarsfull ekonomisk politik? Nuder låtsas tömma ur ett ymnighetshorn, men i själva verket öser han med lånade pengar från den internationella lånemarknaden och skuldsätter det svenska folket. Barnfamiljer får höjda barnbidrag, men samma barn ska också städa upp efter en oansvarig socialdemokratisk regering. När makten blir viktigare än den långsiktiga välfärden, då tillåter man sig att låna till välfärd. Då tillåter man sig att locka svenska folket med bidragshöjningar och offentliga arbetstillfällen med lånade medel. Måtte svenska folket inte låta sig mutas. Måtte svenska folket inse att regeringen försöker muta det med lånade pengar. Den som är satt i skuld är inte fri, var det visst någon som skrev.