Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2005-07-22

Är fastighetsskatten en skatt på njutning?

Den statliga fastighetsskatten är naturligtvis i realiteten en form av egendomsbeskattning, dvs. en skatt på innehav av fastighet. Men den statliga fastighetsskatten motiveras som något helt annat. Den motiveras som en del av kapitalinkomstbeskattningen, där husköp ses som vilken annan kapitalinvestering som helst. Och all vinst av kapital, ska enligt detta synsätt, beskattas lika. Visserligen tickar inte årligen reda pengar ut från en fastighet, utan intäkten sägs vara icke-monetär, och denna icke-monetära intäkt ska fångas upp till beskattning. I en debattartikel i GP idag fredagen den 22 juli skriver jag om detta. Bifogar den även i min blogg, för den som vill läsa mer här direkt.

Debatt 22/7 Per Landgren:

Fastighetsskatt njutning för vänsterpolitiker

Nästa år stiger taxeringsvärdena i Göteborg med 39 procent. Kungälv 34 procent, Kungsbacka 34 procent, Mölndal 40 procent, Härryda 31 procent, Partille 36 procent, Öckerö 27 procent och Lerum 38 procent. Värstingen är Ale med 41 procent! Inom tre år stiger fastighetsskatten med lika mycket. Denna kraftiga skattehöjning sker utan något beslut i Riksdagen. Hur kan detta få äga rum?
Nästa år genomförs en fastighetstaxering. Det som nyligen gav rubriker var resultatet av Skatteverkets provvärdering. Efter semestern kommer den verkliga prövningen! Då ska alla 2,3 miljoner småhusägares samveten examineras med Skatteverkets blankett för fastighetstaxering. Då kommer frågorna om närhet till strand, 0-75 meter eller 76-150 meter etc. Då frågas om bärande väggar och om fasadytan består av tegel, trä, plåt, puts eller plats. Då ska det kryssas i om var garaget finns, om "takbeläggningen är till mer än hälften utbytt 1990 eller senare", om det finns wc, bad, dusch eller bastu, om hur fint köket och hur bra spisen är. Det är som om fogden själv gick runt i våra hus.
Grannarnas försäljning avgör
Riksdagens vänstermajoritet och övriga borgerliga partier har bestämt att Skatteverket ska ta reda på varför folk är beredda att betala så mycket för husen. Hela Sverige delas in i 8520 värdeområden, där försäljning/köp är vägledande. I Göteborg går de nya taxeringsvärdena tillbaka på 5046 köp och nu ska vi i höst med blankettens hjälp finjustera det hela. I praktiken är det alltså grannarnas försäljning som avgör din fastighetsskatt och kanske större delen av din förmögenhetsskatt. Sanningsenligt ska den egna fastighetens marknadsvärde beskrivas. Det är som att klä upp sig inför en offentlig fiskal avklädning. Med ett tekniskt ord kallas det för ekonometri. Det som ska mätas och förklaras är varför köpare är beredda att betala så mycket, och då används det tekniska begreppet "hedonisk prisfunktion", vilket obarmhärtigt avslöjar vad regering och riksdagsmajoriteten egentligen vill beskatta, när det gäller småhus.
Det är den njutning man upplever, när man har sitt eget hus. Fastighetsskatten är en njutningsskatt på en av statsmakterna påhittad intäkt av inkomstslaget 'njutning'. Vilken potentiell skattebas för skattehungriga vänsterpolitiker!
Det hela är ett nationalekonomiskt kontraproduktivt förfarande som leder till att villaägare - med miljöpartiets goda minne - drar sig för att göra miljöinvesteringar i sitt hem för att minska till exempel el- eller värmekostnader men också från renoveringar som gör hemmet bättre och trevligare. Det är ett allvarligt konstruktionsfel när det förhåller sig så med en skatt.
Rötterna till det onda med den statliga fastighetsskatten är två:
l Husköp ses enbart som en kapitalinvestering. Det jämställs med insättning på bank eller placering i aktier. Vinsterna från sådana investeringar ska sedan ur skattesynpunkt behandlas lika, resonerar man. Beskattas vinst från aktier, bör också vinst på husköp beskattas. Problemet är bara att husköp för många är en livsinvestering för familjens skull. Och någon löpande årlig vinst i reda pengar från en vanlig villa finns inte! Därför talar fastighetsskattens fundamentalistiska förespråkare om en icke-monetär vinst eller en fiktiv intäkt. Man jämför nämligen med vad familjen skulle ha fått ut på marknaden om husets hyrts ut. Visserligen bor ägarna där själva och konsumerar den möjliga hyresintäkten, men den fiktiva vins-ten måste fångas upp till beskattning, hävdas det.
l Skattesatsen är kopplad till marknadsvärdet. När aktier stiger och ett företag går bra ges ägarna aktieutdelning. Denna beskattas som vinst av kapital. När aktierna faller och ett företag går dåligt ges ingen utdelning. I normalfallet beskattas fastigheter löpande oavsett. När marknadsvärdet stiger ökar fastighetsskatten. Skatten beräknas på taxeringsvärdet, som är 75 procent av det uppskattade marknadsvärdet. Om någon nu råkar bo i ett område där priserna stiger avslöjas konstruktionens brutalitet.
Hur kan en skatt ha blivit så brutal och verklighetsfrämmande? Begriper inte vänstermajoriteten att det tillhör varje människas rättighet och frihet att få förverkliga sin skyldighet att sörja för sin familj genom eget boende? I Sveriges grundlag står det dessutom att det allmänna ska trygga rätten till bostad! Nuvarande system äventyrar den rätten! Trots begränsningsregel och dämpningsregel är skatten på det egna hemmet en rättskandal av stora mått. Människor har tvingats från hus och hem på grund av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.
Genomarbetad plan
Den statliga fastighetsskatten bör tas bort helt. Kristdemokraterna har som enda riksdagsparti en väl genomarbetad plan för hur detta ska ske och för hur det ska kunna finansieras utan att annan offentlig välfärd ska behöva nedprioriteras. För det första anser vi att kommunerna ska få rätt att ta ut en avgift för alla småhusenheter i kommunen. Kommunen ska vara skyldig att redovisa att intäkterna från avgiften går till räddningstjänst, fysisk planering samt gatuunderhåll. På så vis skapas en rimlig koppling mellan å ena sidan vad bostadsägare får betala till det offentliga och å andra sidan vad man får tillbaka i form av tjänster som har med fastighetsägande att göra. Enligt våra beräkningar får inte avgiften överstiga 2 800 kronor per år och fastighet.
För det andra anser vi att det är rimligt att finansiera ett slopande av den statliga fastighetsskatten genom att faktiskt höja reavinstskatten när man väl säljer sitt hus från dagens 20 till 30 procent. Uppskovsregeln ska vara kvar. Skatt ska betalas när man faktiskt har pengarna i handen och inte löpande när man fortfarande bor i huset.
Vi hoppas få stöd från de andra partierna i Allians för Sverige för vår modell. Om vi får bestämma efter valet 2006 ska ingen längre behöva utsättas för en godtycklig beskattning, som fortfarande tvingar pensionärer och flerbarnsfamiljer från sina hem. Ingen ska ens behöva fylla i någon kränkande fastighetstaxeringsblankett! Om du har klinkers eller inte i badrummet är din ensak. Det har inte statsmakterna eller Skatteverket med att göra.

2005-07-20

Nytt i stamcellsdebatten

TV 24 tog idag i programmet Studio 24 upp stamcellsfrågan på nytt. Egentligen dog den svenska stamcellsdebatten den 2 februari 2005. Då fattade Riksdagens majoritet ett beslut om att tillåta att mänskliga embryon får skapas och förstöras för forskningsändamål. Argumenteringen upprepades från utredning till proposition och utskottsbetänkande och var ur etisk synvinkel undermålig rakt igenom. Argumenteringen i TV programmet var inte bättre. Gynekologiprofessor emerita Kerstin Hagenfeldt menade att vi hade lämnat frågan om embryots status bakom oss i vårt sekulära Sverige. Och de åsikter jag själv förde fram delades, enligt henne, bara av en liten grupp i Sverige. Mängden av förespråkare skulle således avgöra argumentets styrka. Eftersom jag intervjuades över telefon och inte i studion kunde jag inte falla in och säga att det inte var några argument hon levererade. Uppenbarligen är det hela en i alla fall något så när viktig fråga eftersom ett helt TV-program ägnades åt det. Vidare pågår en omfattande diskussion i många andra länder inklusive USA. Hagenfeldt visade sig även vara emot en fri kommersiell hantering av mänskliga ägg, men embryon ska enbart visas ”respekt”. Slutsats: hantera äggen varsamt och embryon med respekt, men forska på dem och destruera dem, bara ändamålet är bra.

I andra länder, som USA, där det är förbjudet att använda statliga medel för detta slag av forskning pågår en intressant debatt, som inte satt några större spår i Sverige. TV 24 programmet tog sin utgångspunkt i den färgstarke forskaren Dr. Yury Verlinsky, som invandrat till USA från Georgien och nu har en privat IVF-klinik i Chicago. Verlinsky är en respekterad forskare inom området In vitro fertilisering och pre-implantatorisk genetisk diagnostik. Nu har han även lanserat en ny teknik, som innebär att man omprogrammerar eller vrider tillbaka klockan på vanliga kroppsceller och låter dessa fusionera med en embryonal stamcell, som blivit urkärnad. Resultatet är en cell, som har samma genetiska sammansättning som den tidigare kroppscellen, men med samma stamcellsegenskaper som den tidigare embryonala stamcellen. Om nu resultaten visar sig vara pålitliga och om de kan reproduceras i andra labb, så har Verlinsky kommit på ett alternativ till terapeutisk kloning. Patentansökan är redan inlämnad! Den nya pluripotenta ”stamcellen” skulle då vara histologiskt kompatibel med den människa, som "donerat" den ursprungliga kroppscellen och som lider av någon form av sjukdom. Problem med avstötningsmekanismer bör då inte föreligga och ”stamcellen” kan då användas för att via en stamcellslinje börja producera vävnad för terapeutiskt bruk.

Nu diskuterades detta inte mycket i programmet, men Verlinsky, som själv inte drar sig för att destruera mänskliga embryon i sin forskning, har ändå lanserat en möjlig väg att minska behovet av mänskliga embryon radikalt. Visserligen används embryonala stamceller även till denna metod, vilket i sig är ett moraliskt problem, men i USA skulle detta kunna ske med de embryonala stamcellslinjer som etablerades före den 10 augusti 2001, då president Bush höll sitt tal i frågan. Med utgångspunkten att driva en nollvision för embryodestruktion är det också ett ansenligt steg framåt.

I maj gav presidentens bioetiska råd, The Presidents Council on Bioethics, ut boken Alternative Sources of Pluripotent Stem Cells. I detta råd där det sitter ledande filosofer, jurister, statsvetare och naturvetare går det inte att i debatten komma undan med barnsliga förenklingar och känslobetonade argument. Det går inte att säga att debatten om ambryots moraliska status har vi redan haft eller att det bara är några få som står för den ena eller andra åsikten. Där måste de bästa argumenten för alla relevanta ståndpunkter fram i ljuset, för att sedan prövas mot verkligheten och förnuftet samt mot en realistisk etik och människovärdesprincipen.

I boken Alternative Sources of Pluripotent Stem Cells föreslås nu fyra alternativ. Alla prövas de utifrån såväl etisk som vetenskaplig synvinkel samt om de är realistiska alternativ. Pluripotenta stamceller föreslås nu kunna fås 1. genom att extrahera celler från döda embryon, 2. genom för levande embryon ofarlig biopsi, 3. genom att hämta celler från artificiellt skapade icke-embryonala men embryolika cellsystem, och 4 genom dedifferentiering av kroppsceller, vilket vrider klockan tillbaka till ett pluripotent stadium. Det som eftersöks är den fuktionella kapaciteten och ambitionen är att uppnå denna utan att människoliv tas. Till detta kommer naturligtvis alternativet med sk. adulta stamceller, progentor celler m. fl., vilka tycks vara så plastiska i sin multipotens att de rent av kan visa sig vara pluripotenta.

Även om det natutligtvis finns samma ytliga argumentering och samma slags övertoner i USA om vad denna forskning nu kan tänkas åstadkomma för folksjukdomar så tvingar Presidentens inställning fram en moderation och hälsosam etisk debatt. Presidenterns bioetisk råd har en nyckelroll. Där finns en imponerande kompetens och en insikt om betydelsen av pluripotenta stamceller kombinerad med en vilja att på allvar respektera människovärdesprincipen. Rådet förenar en positiv inställning till vetenskapen, vetenskapliga framsteg för det gemensamma bästa med ett försvar av människovärdet, traditionell etik och respekt för den enskilda människolivet, även i början av dess utveckling. Därför uppmuntrar nu rådet regeringen att anslå medel till forskning för att ta fram alternativ till embryonala stamceller. Den pluripoteneta funktionen är mycket viktig, men den ska inte nås genom att offra mänskligt liv.